جملات معروف

 

 

 

 

 

I want to entertain people. That`s my whole life. To my last breath

من میخواهم مردم را سرگرم کنم ، تمام زندگیم و تا آخرین نفس

 

 

 

I believe in the Bible. I believe that all good things come from God. I don't believe I'd sing the way I do if God hadn't wanted me to

من به انجیل اعتقاد دارم. من معتقدم تمام چیزهای خوب از طرف خدا آمده. اگر خواست خدا نبود من به راهی که میخواستم نمیرسیدم

 

 

 

I learned very early in life that : without a song the day would never end.without a song a man ain''''''''t got a friend .without a song the road would never bend.without a song...'''''''' so I keep singing asong

زندگی خیلی زود دریافتم که : بدون موسیقی روز به فرجام نمیرسد ، بدونموسیقی بشر یاری برای خود نمیابد ،بدون موسیقی مشکلات به زانو در نمی آید، بدون موسیقی.... " بنابراین موسیقی را ادامه دادم

 

 

I was an only child, and Mother was always right with me all my life. I used to get very angry at her when I was growing up-it''''s a natural thing

من تنها فرزند خانواده بودم و مادرم همیشه در تمام زندگی مواظب من بود . بزرگتر که شدم از این کار خیلی عصبانی میشدم ، که البته کاملا طبیعیه

 

 

 

Gospel music is the purest thing there is on this earth

موسیقی گاسپل پاکترین چیز در روی کره زمین است

 

 

Rock and roll music, if you like it, if you feel it, you can't help but move to it. That's what happens to me. I can't help it

موسیقی راک اند رول را اگر دوست بدارید و اگر احساسش کنید ، نمیتوانید کمکی به آن بکنید و فقط به سوی آن حرکت میکنید. این اتفاقیست که برای من افتاده. من نمیتوانم کمکی به آن بکنم.

 

 

Every time I think that I'm getting old, and gradually going to the grave, something else happens

هر وقت فکر میکنم که دارم پیر میشم و به تدریج به سوی قبر میروم ، اتفاق دیگری می افتد

 

 

The image is one thing and the human being is another. It's very hard to live up to an image, put it that way

عکس یک چیز است و وجود خود بشر چیز دیگر ! خیلی سخت است که فردی در عکس همونگونه باشد که واقعا هست

 

 

The army teaches boys to think like men

سربازی به پسران میاموزد که مانند مردان فکر کنند

 

 I'm so nervous. I've always been nervous, ever since I was a kid.

من خیلی عصبی هستم ، من بعد از دوران کودکی ام همیشه عصبی بوده ام

 

 

I am not the King. Jesus Christ is the King. I`m just an entertainer


من پادشاه نیستم ، عیسی مسیح پادشاه است ، من فقط یک سرگرم کننده  هستم

 

 

 

I don't do any vulgar movements

من هر گز کار مبتذلی نکرده ام

 

 

 

Some people tap their feet, some people snap their fingers, and some people sway back and forth. I just sorta do 'em all together, I guess

بعضی مردم با پا حرکت آهسته انجام میدهند بعضی از مردم با انگشتانشان بشکن میزنند و بعضی مردم خودشان را میجنبانند. به گمانم من فقط همه آنها را با هم  انجام میدهم.

 


When I got outtaHigh School I was driving a truck. I was just a poor boy from Memphis, Memphis.

وقتی ار دبیرستان فارق التحصیل شدم ، یک راننده کامیون بودم . من فقط یک پسر فقیر ممفیسی بودم . ممفیسی

 

 

When I was a boy, I always saw myself as a hero in comic books and in movies. I grew up believing this dream.

وقتی پسرکی بودم همیشه خودم را جای قهرمانان کتابها و فیلمها تصور کردم. من بزرگ شدم و رویایم به باور رسید

 

 

 

Rhythm is something you either have or don't have, but when you have it you have it all over

ریتم چیزیست که شما یا دارید یا ندارید. اما وقتی آنرا دارید به تمامی دارید

 

 


After a hard day of basic training, you could eat a rattlesnake

درپایان یک روز سخت آموزش مقدماتی شما میتوانید حتی یک مار زنگوله دار را هم بخورید!

 

 

I don't know anything about music. In my line of work you don't have to.

من چیزی از موسیقی نمیدانم. در مورد موسیقی من شما هم نباید بدانید

 

 

 

 

I have no use for bodyguards, but I have a very special use for two highly trained certified public accountants

 من احتیاجی به بادیگارد ندارم ولی احتیاج مبرم به دو تا حسابدار کاملا حرفه ای دارم

 


A live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. It's my favorite part of the business, live concerts.

 

کنسرتهای زنده به دلیل نورهای الکتریکی که در روی صحنه و میان جمعیت می درخشد  ، همیشه برای من هیجان انگیز بوده . این بخش محبوب شغل من است ،کنسرتهای زنده.

 

 

Ambition is a dream with a V8 engine

بلند همتی رویایی است با صبر  و تدبیر

 

 

I'll stay in Memphis.
من در ممفیس خواهم ماند

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.