ترجمه و دانلود - Are You Lonesome Tonight

ادامه مطلب:

 


Are You Lonesome Tonight?

آیا امشب غمگینی؟

 


 
شاعر و آهنگساز: Roy Turk/ Lou Handman

Recorded: 1960/04/03, first released on single

 

 

Are you lonesome tonight?

آیا امشب غمگینی؟

Do you miss me tonight?

آیا امشب دلتنگ من هستی؟

Are you sorry we drifted apart?

آیا احساس تاسف میکنی که از هم جدا شدیم؟

Does your memory stray to a bright summer day

آیا آنروز روشن تابستانی را به یاد می آوری؟

When I kissed you and called you sweetheart?

که من بوسیدمت و تو را معشوقه خود نامیدم

Do the chairs in your parlour seem empty and bare?

آیا صندلیهای اتاقت خالی و بی روح به نظر می رسند؟

Do you gaze at your doorstep and picture me there?

آیا به آستانه در خیره میشوی و مرا آنجا ( در حال وارد شدن) تجسم میکنی؟

Is your heart filled with pain?

اگر قلبت مملو از درد است

Shall I come back again?

که ایا به سویت باز میگردم

Tell me dear, are you lonesome tonight?

به من بگو عزیزم ایا امشب تنهایی؟

 

***

(Spoken)

I wonder if you're lonesome tonight

در حیرتم اگر امشب غمگینی

You know someome said that the world's a stage

میدانی کسی میگفت که جهان ماننده صحنه بازیست

And each must play a part

و هر کسی نقش خود را ایفا میکند

Fate had me playing in love with you as my sweetheart

و سرنوشت خواسته که من نقش عاشق را بازی کنم و تو معشوقه من باشی

Act One was when we met

پرده اول وقتی بود که ما یکدیگر را ملاقات کردیم

I loved you at first glance

و من در نگاه اول عاشق تو شدم

You read your lines so cleverly and never missed a cue

تو نقشت را با هوشمندی خواندی و هرگز کلامی از آن را نادیده نگرفتی

Then came Act Two

آنگاه صحنه دوم فرا رسید

You seemed to change - you acted strange

گویی تو نقشت را تغییر دادی و به گونه ای عجیب بازی کردی!

And why, I've never known

و چرا؟ هر گز ندانستم

Honey you lied when you said you loved me

محبوبم تو به من دروغ گفتی وقتی که گفتی عاشق من هستی

And I had no cause to doubt you

و من هیچ دلیلی برای شک به تو نداشتم

But I'd rather go on hearing your lies

اما ترجیح میدهم که به شنیدن دروغهای تو ادامه بدهم

Than to go on living without you

تا آنکه بدون تو زندگی کنم

Now the stage is bare and I'm standing there

حالا صحنه خالی است و من آنجا ایستاده ام

With emptiness all around

و همه اطرافم خالی است

And if you won't come back to me

و اگر خیال باز گشتن نداری

Then they can bring the curtain down

آنها مجبور میشوند پرده را پایین بیاورند

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

------------------------------------------------

 

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

 

 

 

/ 3 نظر / 85 بازدید
فاطیما

این اهنگ هم فوق العاده بود.مممنون.

نرگس

مرسي وبت محشره من عاشق الويسم هم صداش هم فيس خشكلش

فاطیما

دکلمه ی این اهنگ رو خیلی دوست دارم.