خانواده سلطنتی انگلستان در گریسلند

طبقه بندی: خبر

 

 

 

 
 
پرنس ویلیام و هری در گریسلند
شاهزاده ویلیام و هری برای ادای احترام به پادشاه الویس ؛ با یک تور خصوصی به گریسلند رفتند. آنها  عصر جمعه خود را با قدم زدن در اطراف عمارت گریسلند سپری کردند.
در این تور سلطنتی بجز ویلیام و هری شاهزاده خانوم بئاتریس و اوژنی نیز حضور داشتند.
در طول بازدید آنها از گریسلند ورود تورهای عمومی به گریسلند ممنوع شد تا گروه سلطنتی بتوانند به طور خصوصی از گریسلند باز دید کنند. 
آنها تمام بعدازظهر را در عمارت گریسلند گذراند.

 

/ 21 نظر / 223 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

.عکس.. https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.360359790674881.89206.310187185692142/448050581905801/?type=1

فاطیما

نقاشی.. https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.360359790674881.89206.310187185692142/436926659684860/?type=1

فاطیما

عکس. https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.366643926713134.90539.310187185692142/436846866359506/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.360359790674881.89206.310187185692142/434617776582415/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9lEGSRSEIA280paII97~;Y~_Ogfll3BREE1z5Exb8aYY68~;g9O33zvuj9eAXTzhI7Zab60fm7bNQ~_zo9mMbxSvFB94~;3uhT~_l5fnkfr5E3lba~_8rf3uW~;VX689AV~;6ZsM57jPrW8TP5Hfozuj7RtR~;Hv8~;n1R939cfXWz8y5ffU0uXnDg~;xpb71hKVf~;I~;8L~;4h~;7trP92~;yzym5nGdeu33BjzF5IXygrytvCDvKi823Dr~_3c~_Iyu~;7Evhf~_Sfz6P6mle6ab9b~_X6iYflmvD~;Sff44Bm5j9r9bxPy7GP0KMX6j~_nKofW4xurSfcOucbv~;2lT~;QlXvAUG9z1Nb~_l95Fe~_ZHy535Eth~;5ej~;J~;Ti6H3k3rHrmH5p~;3nrvR~_~;nibD68z6Er~;6qP8F~_p~;Yb7Hdov~_Fw~_5Gn~_~;BdkM~;f5Mf8l~_b~;Lj66zsO8T~;fn3axX~;34pMX6r~;ar~;wXt673ZM6pcYf~;r1cd3foF8fk7d6ff0nh~;f0MXm8p4~_r~;zPkN~_kf~;9PHhi6~;Sd5W3mS~_u9eTN5Q38b~;S~_Y~;PkP~_q9xj8Vx~;XPKZr~;eI8Q~;mL~_2Pqx8Lf5W~;lv1P~_Rv9c9Yb~;yX9svkb2.bps.a.369098136467713.91123.310187185692142/369098179801042/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9lEGSRSEIA280paII97~;Y~_Ogfll3BREE1z5Exb8aYY68~;g9O33zvuj9eAXTzhI7Zab60fm7bNQ~_zo9mMbxSvFB94~;3uhT~_l5fnkfr5E3lba~_8rf3uW~;VX689AV~;6ZsM57jPrW8TP5Hfozuj7RtR~;Hv8~;n1R939cfXWz8y5ffU0uXnDg~;xpb71hKVf~;I~;8L~;4h~;7trP92~;yzym5nGdeu33BjzF5IXygrytvCDvKi823Dr~_3c~_Iyu~;7Evhf~_Sfz6P6mle6ab9b~_X6iYflmvD~;Sff44Bm5j9r9bxPy7GP0KMX6j~_nKofW4xurSfcOucbv~;2lT~;QlXvAUG9z1Nb~_l95Fe~_ZHy535Eth~;5ej~;J~;Ti6H3k3rHrmH5p~;3nrvR~_~;nibD68z6Er~;6qP8F~_p~;Yb7Hdov~_Fw~_5Gn~_~;BdkM~;f5Mf8l~_b~;Lj66zsO8T~;fn3axX~;34pMX6r~;ar~;wXt673ZM6pcYf~;r1cd3foF8fk7d6ff0nh~;f0MXm8p4~_r~;zPkN~_kf~;9PHhi6~;Sd5W3mS~_u9eTN5Q38b~;S~_Y~;PkP~_q9xj8Vx~;XPKZr~;eI8Q~;mL~_2Pqx8Lf5W~;lv1P~_Rv9c9Yb~;yX9svkb2.bps.a.369098136467713.91123.310187185692142/369098196467707/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9lEGSRSEIA280paII97~;Y~_Ogfll3BREE1z5Exb8aYY68~;g9O33zvuj9eAXTzhI7Zab60fm7bNQ~_zo9mMbxSvFB94~;3uhT~_l5fnkfr5E3lba~_8rf3uW~;VX689AV~;6ZsM57jPrW8TP5Hfozuj7RtR~;Hv8~;n1R939cfXWz8y5ffU0uXnDg~;xpb71hKVf~;I~;8L~;4h~;7trP92~;yzym5nGdeu33BjzF5IXygrytvCDvKi823Dr~_3c~_Iyu~;7Evhf~_Sfz6P6mle6ab9b~_X6iYflmvD~;Sff44Bm5j9r9bxPy7GP0KMX6j~_nKofW4xurSfcOucbv~;2lT~;QlXvAUG9z1Nb~_l95Fe~_ZHy535Eth~;5ej~;J~;Ti6H3k3rHrmH5p~;3nrvR~_~;nibD68z6Er~;6qP8F~_p~;Yb7Hdov~_Fw~_5Gn~_~;BdkM~;f5Mf8l~_b~;Lj66zsO8T~;fn3axX~;34pMX6r~;ar~;wXt673ZM6pcYf~;r1cd3foF8fk7d6ff0nh~;f0MXm8p4~_r~;zPkN~_kf~;9PHhi6~;Sd5W3mS~_u9eTN5Q38b~;S~_Y~;PkP~_q9xj8Vx~;XPKZr~;eI8Q~;mL~_2Pqx8Lf5W~;lv1P~_Rv9c9Yb~;yX9svkb2.bps.a.369098136467713.91123.310187185692142/369098206467706/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9lEGSRSEIA280paII97~;Y~_Ogfll3BREE1z5Exb8aYY68~;g9O33zvuj9eAXTzhI7Zab60fm7bNQ~_zo9mMbxSvFB94~;3uhT~_l5fnkfr5E3lba~_8rf3uW~;VX689AV~;6ZsM57jPrW8TP5Hfozuj7RtR~;Hv8~;n1R939cfXWz8y5ffU0uXnDg~;xpb71hKVf~;I~;8L~;4h~;7trP92~;yzym5nGdeu33BjzF5IXygrytvCDvKi823Dr~_3c~_Iyu~;7Evhf~_Sfz6P6mle6ab9b~_X6iYflmvD~;Sff44Bm5j9r9bxPy7GP0KMX6j~_nKofW4xurSfcOucbv~;2lT~;QlXvAUG9z1Nb~_l95Fe~_ZHy535Eth~;5ej~;J~;Ti6H3k3rHrmH5p~;3nrvR~_~;nibD68z6Er~;6qP8F~_p~;Yb7Hdov~_Fw~_5Gn~_~;BdkM~;f5Mf8l~_b~;Lj66zsO8T~;fn3axX~;34pMX6r~;ar~;wXt673ZM6pcYf~;r1cd3foF8fk7d6ff0nh~;f0MXm8p4~_r~;zPkN~_kf~;9PHhi6~;Sd5W3mS~_u9eTN5Q38b~;S~_Y~;PkP~_q9xj8Vx~;XPKZr~;eI8Q~;mL~_2Pqx8Lf5W~;lv1P~_Rv9c9Yb~;yX9svkb2.bps.a.369098136467713.91123.310187185692142/369098216467705/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.360359790674881.89206.310187185692142/454901127887413/?type=1

فاطیما

الویس پریسلی و مرلین مونر... http://r3---sn-p5qlsu7l.googlevideo.com/videoplayback?ratebypass=yes&id=o-AEiZ6UrQ4dPOKG_OinAm6RiQ7PqPpZ5w81yX-PLHQtvB&dur=0.000&upn=l_q7mIvr_9U&sparams=dur,expire,id,initcwndbps,ip,ipbits,itag,mm,ms,mv,ratebypass,source,upn&ip=216.177.129.201&signature=DFE363BD99242256A8C9AC459DED7386D0D053.6365C76694FD6A3B195457AC4307152B2BE49A94&fexp=900718%2C927606%2C927622%2C932404%2C936110%2C941004%2C943917%2C947209%2C947218%2C947225%2C948124%2C951500%2C952302%2C952605%2C952901%2C955301%2C957103%2C957105%2C957201&itag=43&sver=3&source=youtube&key=cms1&ipbits=0&expire=1420652936&signature=undefined&redirect_counter=1&req_id=c3187688d368a3ee&cms_redirect=yes&mm=26&ms=tsu&mt=1420631354&mv=m .