ترجمه و دانلود Woman Without Love

 

ادامه مطلب:

 

 

Woman Without Love

زن بدون عشق

 

 

 شاعر و آهنگساز : Jerry Chesnut

Recorded: 1975/03/11, first released on Today

 

Her eyes tell the story so well

چشمهایش تمام داستان را به خوبی بیان میکنند


She tries hard to hide

گرچه او تلاش میکند که پنهانش کند


So little expected

بنا براین کمترین انتظار این است


Too often neglected,

که گاهی فراموش شود


A woman stripped of her pride


زنی که چوب غرورش را میخورد


Always so careful not to cry

همیشه مراقب است که گریه نکند


Until I fall asleep

تا زمانیکه من بخواب بروم


Then there in the silence

سپس او آنجا در سکوت


She lies with a tear on her cheek


دراز میکشد در حالیکه گونه هایش از اشک ، تر است


A thought comes to mind

این فکر به ذهنش میرسد


Did I read it sometime ?

که ایا من زمانی واکنش نشان میدهم؟


Or hear it, I can't quite recall

یا صدایش را میشنوم؟ ، من براستی نمیتوانم واکنشی داشته باشم

That a man without love's only half of a man

مردی که عاشق نباشد انسانی نیمه است


But a woman is nothing at all


اما یک زن (اگر عاشق نباشد) تماما هیچ است


She knows I don't love her

او میداند که من دوستش ندارم


Although heaven knows how I tried

اگر چه خدا میداند که تمام تلاشم را کرده ام


Her reason for living

دلیل او برای زندگی


Is to go right on giving

و ادامه دادن ، بدست آوردن (چیزیست)


The one thing that she's been denied

چیزیست که خود انکارش کرده است


Without any warning

بدون هیچ اخطاری


In the wee hours of the morning she cries

در صبح زود ، او گریه میکند


And the hurt deep inside, she tries so to hide

و چیزی که از درون او را می آزارد و او تلاش می کند پنهانش کند


Is beginning to show in her eyes

در چشمانش آشکار میشود

A thought comes to mind

این فکر به ذهنش میرسد


Did I read it sometime ?

که ایا من زمانی واکنش نشان میدهم؟


Or hear it, I can't quite recall

یا صدایش را میشنوم؟ ، من براستی نمیتوانم واکنشی داشته باشم

That a man without love's only half of a man

مردی که عاشق نباشد انسانی نیمه است


But a woman is nothing at all


اما یک زن (اگر عاشق نباشد) تماما هیچ است

 

That a man without love's only half of a man

مردی که عاشق نباشد انسانی نیمه است


But a woman is nothing at all


اما یک زن (اگر عاشق نباشد) تماما هیچ است

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

------------------------------------------------

 

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

 

 

/ 21 نظر / 54 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660227250871818&set=pcb.912177662168281&type=1&relevant_count=1

فاطیما

https://www.youtube.com/watch?v=74kMiPmrVsQ

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430265863806028&set=p.430265863806028&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/434981879910959/photos/a.452853008123846.1073741836.434981879910959/789988134410330/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429387100552957&set=a.204592509699085.1073741826.100004450119484&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=795387167164139&set=a.355512324484961.74440.100000785886804&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916177045137044&set=pcb.916186148469467&type=1

فاطیما

youtu.be/HNfCAzY1U4I

فاطیما

youtu.be/VbZsEmlV8Po

فاطیما

youtu.be/nSxjlJVW6z4