اطلاعات کنسرتهای الویس در سال 1974

 

زمان

مکان

اطلاعات

 

26 ژانویه – 9 فوریه

Las Vegas, Hilton Hotel

 29 Shows

1-2 مارس

Tulsa

2 Shows

3 مارس

Houston

2 Shows

4 مارس

 Monroe

Sunlight Suit

5 مارس

Aubum

Sunlight Suit

6 مارس

Montgomery

Aloha Eagle

7-8 مارس

Monroe

2 Shows

9 مارس

Charlotte

2 Shows

10 مارس

Roanoke

Memphis Suit

11 مارس

Hampton Roads

Blue (Light) Flowers Suit

12 مارس

Richmond

Aloha Eagle

13 مارس

Greensboro

Sunlight Suit

14 مارس

Murfreesboro

Aloha Eagle

15 مارس

Knoxville

2 Shows

16-17 مارس

Memphis

4 Shows

18 مارس

Richmond

Memphis Suit

19 مارس

Murfreesboro

White Jumpsuit

20 مارس

Memphis

Memphis Suit

10 می

San Bemadino

Blue Rainbow Suit

11 می

Los Angeles

Peacock Suit

12 می

Fresno

Blue Rainbow Suit

13 می

San Bemadino

Blue Phoenix Suit

16-26 می

Stateline, Sahara Tahoe Hotel

22 Shows

15 -16 ژوئن

Ft. Worth

4 Shows

17-18 ژوئن

Baton Rouge

2 Shows

19 ژوئن

Amarillo

Peacock Suit

20 ژوئن

Des Moines

Blue Phoenix Suit

21 ژوئن

Cleveland

Peacock Suit

22 ژوئن

Providence

2 Shows

23 ژوئن

Philadelphia

2 Shows

24 ژوئن

Niagara Falls

/ 0 نظر / 41 بازدید