جو گورسیو رهبر ارکستر الویس، درگذشت

ادامه مطلب:


جو گورسیو رهبر ارکستر  الویس امروز درگذشت.

بیشترین شهرت او ، همکاری با الویس پریسلی در کنسرتهایش به عنوان رهبر ارکستر ، است. او شخص پر کاری بود ولی بواسطه همکاری با الویس بود که شناخته و مورد تحسین قرار گرفت.

او به دلیل سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شده بود و امروز 3 ژانویه 2015 به علت عوارض ناشی از آن از دنیا رفت.

جو گورسیو از سال 1970 تا آخرین اجرای الویس در 1977 با او همکاری داشت.

 

 -----------------------------

صفحه خبرها

 


/ 21 نظر / 68 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

https://www.facebook.com/elvismaniarj/photos/pcb.481773558628792/481773215295493/?type=1

فاطیما

الویس و مامان... https://www.facebook.com/517180758314125/photos/a.517185094980358.115715.517180758314125/863878276977703/?type=1

فاطیما

گریسلند نورانی.. https://www.facebook.com/TrueFansOfElvisAPresley/photos/a.456841541056924.1073741826.456838817723863/757016861039389/?type=1

فاطیما

نقاشی یکی از فن های الویس.... https://www.facebook.com/517180758314125/photos/a.517185094980358.115715.517180758314125/863871943645003/?type=1

فاطیما

جشن تولد الویس ساله 1961 https://www.facebook.com/TrueFansOfElvisAPresley/photos/a.456841541056924.1073741826.456838817723863/760428947364847/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/TrueFansOfElvisAPresley/photos/a.456841541056924.1073741826.456838817723863/760460950694980/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.360359790674881.89206.310187185692142/909179225792932/?type=1

فاطیما

الویس و لیزا... https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.717463508297839.1073741836.310187185692142/908521522525369/?type=1

فاطیما

رستوران https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9zlsOACEIQ9EdTQDl0f1vbBJr~;Ty5gMImLSojoyPrwzUcCxFys295TnfIoOe695nfLVdOWfbrQ~_u9sbNvmh~_nX~_e99Xqxu9y0yec~;A70H5746eC~;6mfPrB22HN2M~-.bps.a.908502642527257.1073741870.310187185692142/908502689193919/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJxFkFuOxTAIQ3c04pk4~_9~;YpAZypX70yIWaA8hZgqMn7tv5w8eqhqWxw4rvQ050bkiD~_vFm35xPbc7aZ7MPlYs~_5rxHsQluvg~_k2fm~;~_92wkq3~;Zylkmfl1Pk5k8y7ej5P7teddnXl0Hxfem2nD7IPp4~_5fXwWGF~;N8fvLLw9b4O2T5~_as8ny~;ej~_5~;1dLP9FH2hUxfhZW~;Nb5434q5z8qXPV9e3Pss2N~;25GuXr90MKV~;jE1E89yv7m~_RwFO9~;4MZ17Q~-~-.bps.a.880960688614786.1073741869.310187185692142/880961128614742/?type=1